"Bloody Blue" exhibition of the Hutian Ceramic Community from Jingdezhen/CN at the Hochschule für Gestaltung Offenbach. ©2019 Klaus Hesse
»Bloody Blue« Ausstellung der Hutian Ceramic Community aus Jingdezhen/CN an der Hochschule für Gestaltung Offenbach. Mit Zack Chen, Fu Dan, Giu Xiaoxin, Peng Dan, Bao Yu, Deng Chong, Zhang Lijuan, Wu Tingying, Li Qi und Song Lili ©2019