"First Graphic Design Biennale Germany China 2010" © 2010 Klaus Hesse
"First Graphic Design Biennale Germany China 2010" ©2010, Award: 2011 iF Design Award
1st Graphic Design Biennale Germany China 2010 Klaus Hesse
With lectures by Sascha Lobe, Eike König, Lothar Spree, Wang Ming, Bi Xuefeng, Chen Shaohua, Chen Zhengda, Liu Yang, You Yongqi, Lu Jingren, Song Xiewei and Zhang Suojia