"Bloody Blue" exhibition of the Hutian Ceramic Community from Jingdezhen/CN at the Hochschule für Gestaltung Offenbach. ©2019 Klaus Hesse
"Bloody Blue" exhibition of the Hutian Ceramic Community from Jingdezhen/CN at the Hochschule für Gestaltung Offenbach. With Zack Chen, Fu Dan, Giu Xiaoxin, Peng Dan, Bao Yu, Deng Chong, Zhang Lijuan, Wu Tingying, Li Qi, and Song Lili. ©2019